МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПОВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Принята на Втором Всемирном Конгрессе Международной Федерации журналистов в Бордо 25–28 апреля 1954 года; изменения внесены на XVIII Всемирном Конгрессе МФЖ в Хельсинки 2–6 июня 1986 года.

Международная декларация провозглашается в качестве стандарта профессионального поведения журналистов в области приобретения, передачи, распространения и комментирования информации и описания событий.

1. Уважение правды и права общества знать правду – первоочередной долг журналиста.

2. Осуществляя профессиональную деятельность, журналист обязан отстаивать принцип свободы при честном сборе и публикации информации и права на честный комментарий и критику.

3. Журналист обязан оперировать только той информацией, источник которой ему известен. Журналист не должен пренебрегать важной информацией или фальсифицировать документы.

4. Получая информацию, фотографии и документы, журналист должен использовать только честные методы.

5. Журналист должен сделать все возможное для исправления или опровержения информации, которая может нанести серьезный ущерб.

6. Журналист обязан соблюдать профессиональную тайну и не разглашать источник информации.

7. Журналист должен отдавать себе отчет в той опасности, которую таит в себе призыв к дискриминации, распространенный через СМИ, и должен сделать все возможное для того, чтобы избежать даже невольного стимулирования дискриминации на основе расы, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных взглядов, национального и социального происхождения.

8. Журналист должен считать серьезными профессиональными нарушениями:

 • плагиат;
 • умышленное искажение фактов;
 • клевету, оскорбление, необоснованное обвинение;
 • получение взятки в любой форме за публикацию (не публикацию) того или иного материала.
9. Журналист, достойный этого высокого звания, считает своим долгом добросовестно выполнять вышеизложенные принципы. Действуя в рамках законодательства своей страны, журналист при решении профессиональных вопросов признает только юрисдикцию коллег, в том числе и в случае вмешательства в такого рода вопросы правительства или других ответственных лиц.

Кодекс професійної етики українського журналіста

Кодекс етики українського журналіста

 1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності журналіста.
 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста.
 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При цьому не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або іншими подіями і фактами, що мають громадське звучання і покликані захищати інтереси суспільства та особи.
 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду.
 5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації окрім випадків, передбачених законодавством України.
 6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел.
 7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені від реклами відповідною рубрикацією.
 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторію про подання відрепетируваних та реконструйованих новин.
 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення.
 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані оцінки незалежних експертів.
 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не повинні фабрикуватися з метою отримання наперед визначеного результату.
 12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.
 13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які перешкоджають йому в зборі інформації. Використання негласних прийомів збирання новин допускається лише тоді, коли це необхідно для забезпечення достовірності або точності матеріалу. Такі прийоми можуть бути виправдані лише у разі, коли іншими способами зібрати інформацію неможливо.
 14. Плагіат несумісний із званням журналіста.
 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Вказувати на відповідні ознаки особи (групи людей) слід лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу. Необхідно утримуватися від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики.
 16. Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Необхідно протистояти проявам зовнішнього втручання в контент – як безпосередньому тиску, так і діям, що мають непрямі ознаки такого втручання.
 17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будь-яких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є несумісним із званням журналіста. Журналіст не повинен використовувати службове становище в особистих цілях, з метою наживи, самореклами, у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам . Журналіст не має права використовувати фінансову інформацію до її оприлюднення з метою власного збагачення.
 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підстави для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх (або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов’язаних із насильством.
 19. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою, піддається громадському осуду, може бути підставою для позбавлення прес-карти чи членства в професійних спілках та НСЖУ. Розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру здійснює Комісія з журналістської етики.

2013 рік

Що таке "Комісія з журналістської етики"

КОМІСІЯ З ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ЕТИКИ (витяг з Положення)

Комісія є корпоративним інститутом громадянського суспільства, що розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного характеру, які виникають в журналістському середовищі та між цим середовищем та громадськістю у зв’язку з виконанням журналістами свого професійного обов’язку.

Комісія з журналістської етики – орган саморегуляції роботи журналістів та редакцій, який дозволяє обговорювати та пропонувати шляхи вирішення конфліктних ситуацій базуючись на єдиному стандарті роботи: Кодексі етики українського журналіста http://www.cje.org.ua/documents/47/

Основне завдання Комісії: Сприяння дотриманню професійних етичних стандартів в українських медіа та сприяння формуванню запиту суспільства на якісну журналістику.

Комісія в своїй щоденній роботі виходить з необхідності досягнення таких стандартів роботи:

Комісія прагне підтримувати реноме впливового суспільного інституту, рішення якого визнаються в професійному середовищі і стають зразками для редакційних колективів, редакторів та журналістів, щодо практичного використання етичного стандарту – Кодексу етики українського журналіста.

Комісія прагне максимально забезпечити представництво журналістських середовищ – через прозорий процес обрання членів Комісії.

Комісія прагне забезпечити максимальну співпрацю з ключовими організаціями, що відстоюють інтереси журналістів та індустрії.

Комісія прагне забезпечити представництво громади та не-журналістських спільнот в обговоренні рішень, через залучення громадських авторитетів.

Комісія прагне забезпечити максимальну вагу рішень в публічній сфері (публічному дискурсі).

Комісія прагне забезпечити максимально оперативне та ефективне реагування на скарги, що надходять на її адресу.

Комісія прагне максимально активно працювати в регіонах України, зокрема через активну роботу секретаріату та представництв в регіонах.

Комісія прагне максимально взаємодіяти з іншими суспільними ініціативами, з журналістським та експертними середовищами, викладачами та студентами ВНЗ для поширення інформації про професійні етичні стандарти журналістики.

Комісія прагне максимально збільшити увагу до теоретичного та практичного викладу етичних принципів в навчанні журналістів, зокрема на прикладах рішень Комісії, ухвалених в попередні роки.

Комісія прагне постійно розширювати коло підписантів етичного кодексу, в тому числі залучаючи редакції та редакційні колективи.

 

                       
 


 
О ДонСЖУ
Руководящие органы
Документы
История ДонСЖУ
Как стать членом НСЖУ
Кодекс профессиональной этики
Первичные организации, ассоциации
Электронный реестр членов НСЖУ
Журналисты-депутаты
Заслуженные журналисты
Электронный реестр СМИ
Деятельность
Новости отрасли
Лента новостей
Приоритетные направления на 2013
Газета "Журналист Донбасса"
Биржа труда
Проекты ДонСЖУ
Реформа коммунальной прессы
Ассоциация "Новые медиа"
Творчество
Совет ветеранов
В 2014 году НСЖУ - 55 лет!
Фестивали журналистов
Фотоальбом
Конкурсы
Полезные ресурсы
Медиаправо
Законодательство в сфере СМИ
На контроле ДонСЖУ
Правовая защита
Обучение
Профессиональное обучение
Партнерство
У коллег
Форум
События месяца
Контакты
Адрес, телефон, отправить письмо
Карта сайта
Добавить в избранное


 
Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг@Mail.ru
2013 - 2017     © ДонСЖУ     Посещений: 25503485